Language Assistance Services

Language Assistance Services for Individuals with Limited English Proficiency

Rhode Island Integrated Medicine has arranged for language assistance services, free of charge. Call 1.401.781.3374.

[SPANISH] ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1.401.781.3374.

[PORTUGUESE] ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1.401.781.3374.

[CHINESE] 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.401.781.3374.

[FRECH CREOLE] ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1.401.781.3374.

[CAMBODIAN] ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1.401.781.3374.

[FRENCH] ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le  1.401.781.3374.

[ITALIAN] ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1.401.781.3374.

[LAO] ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1.401.781.3374.

[ARABIC] ملاحظة: إذا كنت تتحدث العربية، تتوفر المساعدة اللغوية مجانا. اتصل على الرقم 1.401.781.3374.

[RUSSIAN] ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1.401.781.3374.

[VIETNAMESE] CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1.401.781.3374.

[BASSA] Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1.401.781.3374.

[IBO] Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1.401.781.3374.

[YORUBA] AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1.401.781.3374.

[POLISH] UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1.401.781.3374.

[KOREAN] 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1.401.781.3374 번으로 전화해 주십시오.

[TAGALOG] PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1.401.781.3374.